Privacy policy

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАЩО СЕ ИЗДАВА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящата Политика за защита на личните данни (“Политиката за защита на личните данни”) има за цел да Ви помогне да разберете каква информация събираме, когато посещавате настоящия Уебсайт и други уебсайтове на нашите марки (заедно наричани "Уебсайтовете"), независимо дали сте регистриран потребител или не, както и да опише как използваме тази информация. Ако е приложимо, настоящата Политика за защита на личните данни също така описва как обработваме информацията, която евентуално ни предоставяте, или която събираме за Вас, когато посещавате нашите бутици, управлявани директно от нас или от нашите свързани лица ("Бутиците"), или Търговските обекти, управлявани от нашите търговски партньори ("Търговските обекти"), или в контекста на други контакти с нас, които може да осъществите. Настоящата политика е в допълнение към всяка друга информация, която може да Ви е предоставена при тези други обстоятелства.

 

Тези документи Ви предоставят важна информация за следното:

 1. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 2. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ
 3. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 4. КАК СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 5. ЛИЧНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДЕЦАТА
 6. СЪХРАНЕНИЕ, ДОСТЪПНОСТ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 7. ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 8. ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ - УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИЯ ИЗБОР
 9. ПРАВА НА ЛИЧНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ В КАЛИФОРНИЯ
 10. ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИТЕ
 11. НАШАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТИКИТЕ И СХОДНИ ПРОЦЕСИ
 12. ВРЪЗКИ, РЕКЛАМОДАТЕЛИ, СПОНСОРИ И РЕКЛАМИ
 13. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ – ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ – И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС  
 14. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА – УВЕДОМЛЕНИЯ

ПРИЕМАНЕ

Чрез посещаването на Уебсайта, използването на предлаганите на него услуги или по друг начин чрез взаимодействие с нас, нашите Търговски обекти, Бутици и/или Уебсайтове, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбирате настоящата Политика за защита на личните данни и се съгласявате да събираме, използваме, предаваме и разкриваме личните данни, които събираме чрез Уебсайтовете, Бутиците и/или Търговските обекти, в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни. Освен ако вече сте се регистрирали при нас, може да поискаме от Вас да дадете своето съгласие (например, като поставите отметка в съответното квадратче), ако сметнем за подходящо да защитим правата Ви или ако това се изисква съгласно приложимите закони. Ако не сте съгласни с условията на настоящата Политика за защита на личните данни, моля, не посещавайте настоящия Уебсайт, не създавайте акаунт и не използвайте и не изпращайте по друг начин лични данни до настоящия Уебсайт, или не предоставяйте своето съгласие, когато Ви се предлага тази опция съгласно приложимите закони.

 

 1. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Когато използваме "Лични данни" в настоящата Политика за защита на личните данни, се позоваваме на всяка информация, която ни дава възможност да идентифицираме Вас (или трето лице, чиито лични данни ни предоставяте) пряко или непряко, включително всяка информация, свързана конкретно с покупка на стоки или услуги; или която сте избрали да ни съобщите или да споделите с нас или трети лица, докато използвате Уебсайтовете или в Търговските обекти. Ние ще обработваме личните данни в съответствие с Общия регламент относно защита на данните (ЕС) 2016/679 ("Регламент (ЕС) 2016/679") и със законодателството на страната, където трябва да се събират данните, ако е приложимо. Ние си запазваме правото да извършваме допълнително обработване, както се изисква съгласно закона или като част от наказателно или друго разследване или производство.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

 

  1. Източник на данни

Ние събираме лични данни от Вас само когато ни предоставите доброволно тази информация, като например:

 

Брандирани Уебсайтове, разпространяващи нашите продукти: когато правите поръчка през Уебсайта(овете), като "гост"; като създавате акаунт или променяте своя акаунт; като създавате списък с желания; включвате се в състезание, лотария или промоция; извършвате търсене в Уебсайта; свързвате се с нас с коментар или въпрос; регистрирате се, за да получавате по имейл бюлетини и актуална информация за нашите най-нови продукти и услуги, откриване на бутици, събития или промоции; или за получаване на потвърждение на поръчка, потвърждение за изпращане или други сигнали;

Нашите Бутици и Търговски обекти: при попълване на нашата клиентска карта, по време на неформални разговори, когато посещавате нашите Бутици или Търговски обекти, когато си взаимодействате с нас или купувате стоки;

Събития: когато участвате в нашите събития, анкети и пазарни проучвания, предизвикателства и други промоции, също онлайн, напр. мини-сайтове, които са включени в социални мрежи на трети лица, като например Facebook;

Нашите клиентски услуги: когато поискате помощ, специални услуги или следоперативни грижи;

Електронна поща, текстови и други електронни съобщения: когато общуваме помежду си.

 

Ако ни предоставите лична информация на трети лица (напр. на членове на Вашето семейство, други клиенти или потенциални клиенти), трябва да се уверите, че тези трети лица са информирани и са разрешили използването на техните данни, както е описано в настоящата Политика за защита на личните данни.

 

  1. Видове данни

Възможно е да събираме и използваме различни видове лични данни в зависимост от конкретната ни цел, както е описано по-долу:

 1. лична информация, като например име, фамилия, пол, възраст/ дата на раждане, държава на произход и друга лична информация, както е разрешено съгласно приложимото законодателство;
 2. информация за контакт, като например адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на мобилен телефон, номер на факс (ако има такъв) и друга информация за контакт, както е разрешено съгласно приложимото законодателство;
 3. данни за плащания, като например платежен инструмент (кредитна карта, дебитна карта), ако е приложимо, номер на паспорт, когато това се изисква за целите на данъчното облагане или съгласно мерки срещу изпирането на пари;
 4. информация, свързана с продажби, като например дата, предлагани продукти или услуги, място на покупка, кодове на продуктите, количество, общ брой продажби, рег. номер по ЗДДС, оплаквания, рекламации, възстановени суми и други свързани с продажбите данни, както е разрешено съгласно приложимото законодателство;
 5. навици и профили, като например данни за покупките Ви (история на покупките, включително бутик, където се извършва продажбата, вид, количество и цена на закупените от Вас продукти), информация, свързана с дейностите и инициативите по управление на взаимоотношенията с клиенти (дата и категории на изброените действия, както са извършени или предстои да бъдат извършени, и резултатите от тях), пазарни навици и предпочитания (списък с желания, предпочитани категории продукти, цвят, стил, закупени продукти от други марки, най-посещавани държави, откъде познавате нашите марки, размери, бележки за покупателни навици или заявени от Вас специални нужди – например предпочитани материали), друга информация (информация, свързана с работата, образование, хобита и дейности, свързани с начина на живот), както е разрешено съгласно приложимото законодателство; и
 6. информация, свързана със семейството, като например семейно положение, дата на годишнината от сключване на брак, брой деца, информация, свързана с децата и друга информация, отнасяща се за семейството, както е разрешено съгласно приложимото законодателство.

 

 1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни могат да се използват за следните цели, в зависимост от конкретните обстоятелства, при които взаимодействате с нас.

 

  1. За онлайн продажби и продажби в магазин (от местния Бутик/ Търговски обект, в който правите покупката си, или местния търговец на стоки от уебсайта, както е посочено в Условията за продажба на Вашата онлайн покупка)

Вашите лични данни, предоставени от Вас или събрани, когато извършвате покупка, независимо дали като гост или регистриран потребител, т.е. основна лична информация, информация за контакт, данни за Вашите покупки, финансови данни, данни за плащане, информация, свързана с продажби, и всякакви други данни, необходими само за доставката на продукти, ще бъдат използвани:

   1. с цел управление, администриране и обработване на извършваната от Вас покупка на нашите продукти, услуги по продажба и следпродажбено обслужване, напр. административни дейности, счетоводство, рекламации, гаранции, възстановяване на данъци – ако е приложимо, предотвратяване на измами, комуникация с Вас – включително по електронна поща – относно всеки проблем, свързан с обработката на поръчката или с последващи искания, свързани с поръчката;
   2. с цел спазване на задължителните изисквания на законите, подзаконовите нормативни актове или законодателството на ЕС (включително законите срещу изпирането на пари) и за установяване или защита в случай на правен иск.

Предоставянето на Вашите лични данни за горепосочените цели е необходимо; отказ да направите това би направило невъзможно осъществяването на покупката Ви.

Освен ако е предвидено друго, за да се спазят местните приложими закони, данните могат да се обработват за тези цели и без да се иска Вашето съгласие, тъй като това е необходимо за спазване на договорните и законовите задължения.

 

  1. За конкретните цели, за които е предоставена доброволно

Вашите лични данни, предоставени от Вас или събрани, когато поискате конкретна услуга (напр. регистриране на Вашия акаунт на нашите Уебсайтове, обработка на оплаквания, искане на информация), т.е. лична информация, данни за контакт, данни, които са абсолютно необходими за проследяване на Вашата заявка, ще бъдат използвани

   1. за да Ви предоставим услугите, които сте поискали (напр. управление на процесите по регистриране на Ваш акаунт, за управление на удостоверяването на самоличността Ви на Уебсайта, за управление на Вашите сметки, за да Ви съдействаме и да обработваме оплаквания, списъци с желания, за последващи действия по въпрос или изпратено от Вас искане за контакт, както и чрез нашата услуга за обслужване на клиенти);
   2. за управление на абонаментите за бюлетин, ако не сте също така регистрирани при нас.

Предоставянето на Вашите лични данни за горепосочените цели е необходимо; отказ да направите това би направило невъзможно изпълнението на искането Ви.

Освен ако е предвидено друго, за да се спазят местните приложими закони, данните могат да се обработват за тези цели и без да се иска Вашето съгласие, тъй като това е необходимо за последващи действия по Вашето искане.

 

  1. За целите на управление на взаимоотношенията с клиентите, ако се регистрирате при нас

Вашите лични данни, предоставени от Вас при попълване на нашите формуляри или събрани, когато посещавате нашите Бутици, Търговски обекти или Уебсайтове и когато взаимодействате с нас, т.е. лична информация, данни за контакт, данни относно Вашите навици и профил, данни за семейството, ще бъдат въведени в нашата централизирана система за Управление на взаимоотношенията с клиентите (УВК):

   1. за да Ви предлагаме промоции, отстъпки и други предназначени специално за Вас услуги и да Ви изпращаме бюлетини, други маркетингови и търговски съобщения за продукти, услуги и покани за събития във връзка с нашите марки (организирани от нас или от нашата дистрибуторска верига), анкети и проучвания, анализ на пазара, покани за състезания, лотарии или промоции, както и други инициативи за регистрирани клиенти или лица за контакт на нашите марки ("маркетинг"). Възможно е да използваме традиционни (поща и телефон) и/или цифрови и автоматизирани (електронна поща, SMS, MMS, телефон и други цифрови канали, напр. социални медии) средства за връзка, както и да Ви изпращаме тези съобщения въз основа на Вашия профил, ако сте се съгласили с извършваното от нас профилиране (вижте т. 3.3.b) по-долу);
   2. за да анализираме Вашите контакти с нас, интересите, предпочитанията и навиците Ви за покупка и да създадем индивидуални или обобщени профили въз основа на това, да разберем как да Ви предоставим по-добра услуга, включително да Ви предоставим персонализиран опит в продажбите във всеки от нашите Бутици и Търговски обекти в Италия и в друга държава ("профилиране"). Възможно е да използваме личните данни и за създаване на клъстери и провеждане на пазарни и статистически анализи, насочени към идентифициране на продукти и/или услуги, представляващи интерес за клиентите на нашите марки и за подобряване на услугите ни (включително Уебсайтовете). Ние ще съчетаем Вашите данни, събрани на Уебсайтовете, с информация, която евентуално сме получили чрез Вашето взаимодействие с продавачите в Бутиците и/или Търговските обекти. Обработването на личните данни с цел профилиране се извършва в съответствие с гаранциите и мерките, предвидени в приложимото законодателство.

Въвеждането на данните Ви в системата за УВК е по желание и безплатно (въз основа на направения от Вас избор) и само ако предоставите Вашите лични данни както с цел маркетинг, така и за профилиране съгласно т. 3.3.a) и b), или за една от тях. Можете да се отпишете или да се откажете по всяко време (вижте т. 8 по-долу). Отказ да предоставите Вашите лични данни и за двете или за едната от тези цели, свързани с УВК, няма да Ви попречи по никакъв начин да използвате нашите услуги или да направите покупки, но няма да можем да Ви информираме за маркетинговите инициативи и събития, описани по-горе, и не бихме могли да разберем интересите Ви и да Ви предлагаме по-персонализирано пазаруване.

 

 1. КАК СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние споделяме Вашите лични данни, събрани при нашите свързани лица, дистрибутори и франчайзополучатели, включително намиращите се в други държави, както и при други компании, които предоставят услуги от наше име (както допълнително е описано по-долу), независимо дали по наше указание или по указание на трето лице. Ще предоставяме на тези компании и организации само личните данни, необходими за предоставяне на услугите, като ще им забраним да използват тези лични данни за друга цел.

 

  1. Споделяне с обработващи личните данни

Когато купувате наши продукти или използвате услугите ни за онлайн продажба, е възможно Вашите лични данни да бъдат споделени от търговеца от обекта за електронна търговия на настоящия Уебсайт с избрани трети лица, предоставящи услуги за търговеца, включително които изпълняват поръчки, изпращат продукти, обработват плащания с кредитни и дебитни карти и извършват контрол върху борбата с измамите.

 

Възможно е Вашите лични данни да бъдат споделени с трети лица, които наблюдават и анализират дейността на Уебсайта, хостват съдържание на Уебсайта, предоставят технически и организационни услуги с функции, свързани с горепосочените цели, поддържат нашата клиентска база данни, съдействат при маркетинга и администрирането на имейли, пазарни анализи, анкети, състезания, лотарии или промоции. Тези трети лица могат да имат достъп до Вашите лични данни, да ги съхраняват и да ги обработват, за да предоставят тези услуги от наше име, което може да стане в Италия, във Вашата страна или в друга държава. На нашите доставчици на услуги не е разрешено да използват лични данни за каквато и да е друга цел, освен за предоставяне на договорените услуги.

 

Нашите свързани дружества, управляващи нашата марка на местно ниво в Италия и в другите страни или онлайн, както и нашите бизнес партньори (франчайзополучатели, дистрибутори), управляващи Търговските обекти или онлайн продажбите на своите Уебсайтове, ще обработват Вашите лични данни за целите на УВК като обработващи личните данни, съгласно нашите указания.

 

  1. Споделяне с други трети лица

Възможно е да се наложи Вашите лични данни да бъдат споделяни с компании, които предоставят услуги по управление на плащанията, както и органи за борба с измамите, които действат независимо като администратор на лични данни, за да Ви бъдат предоставени услугите, свързани с онлайн продажби.

В случай на операции, свързани с активи или корпоративни операции (например сливане или придобиване, преструктуриране или ликвидация), клиентските данни вероятно ще бъдат един от прехвърлените активи и е възможно да ги споделим с нашите приобретатели, доколкото това е разрешено съгласно закона въз основа на нашия законен интерес. Вашите лични данни ще останат обект на всички съществуващи преди това правила за защита на личните данни, освен ако се съгласите за друго.

 

Възможно е също така да разкрием Ваши лични данни на трети лица, (i) когато това се изисква съгласно законодателството на ЕС или на държава-членка; (ii) в отговор на съдебно производство; (iii) в отговор на искане от страна на правоприлагаща служба на законно основание; или (iv) за да защитим нашите права, лична неприкосновеност, безопасност или имущество, или обществото.

 

Освен това, доколкото е разрешено съгласно закона, е възможно също така да съобщим лични данни на трети лица в случай на оплакване относно използването на Уебсайта от Ваша страна и когато счетем за необходимо да извършим проверка, да предотвратим или да предприемем мерки по отношение на незаконни действия, или когато вярваме, по наша преценка, че използването на Уебсайта е несъвместимо с неговите условия.

 

Пълният списък на назначените обработващи лични данни и на третите лица, на които се съобщават данни, може да бъде получен от посоченото по-долу лице за контакт (т. 13).

 

 1. ЛИЧНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДЕЦАТА

Настоящият Уебсайт е предназначен за обща аудитория; но нашите услуги са предназначени за лица на възраст 18 и повече години. Ние не искаме, нито събираме, използваме и разкриваме съзнателно лични данни, предоставени от лице на възраст под 18 години, както онлайн, така и в Бутиците/ Търговските обекти. В случай че узнаем, че сме събрали лични данни от дете, ще изтрием тази информация.

Ако не сте навършили тази възраст, моля, не се регистрирайте и не извършвайте съответната онлайн покупка, а помолете възрастен (т.е. Ваш родител или настойник) да извърши необходимите процедури.

 

 1. СЪХРАНЕНИЕ, ДОСТЪПНОСТ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, събрани чрез Уебсайтовете, се обработват основно с помощта на електронни или уеб средства, включително услуги за уеб анализ, хоствани от сървъри на избрани то нас доставчици както в Европейския съюз (напр. Германия и Ирландия – за онлайн продажби на нашите директно управлявани Уебсайтове), така и извън  Европейския съюз (напр. САЩ – за услугите по абонамент за нашите бюлетини). В Бутиците и Търговските обекти личните данни могат да се обработват и на хартиен носител. И в двата случая личните данни ще бъдат подавани за целите на УВК в нашата централизирана и защитена база данни, съхранявана в Италия и управлявана от нашите Мениджъри по УВК и маркетинговия екип в Италия и в други държави.

 

Достъп до личните данни ще се осъществява при необходимост и с използване на инструменти за контрол на няколко нива, само от упълномощени служители на нашите Бутици, Търговски обекти и при местния електронен търговец (напр. персонал в областта на цифровите технологии, маркетинга, търговия на дребно, администрацията, отделите за сигурност). Този персонал се ангажира да бъде обвързан със задължения за поверителност и е изрично назначен за лице, отговарящо за обработването, както се изисква съгласно приложимото право. По-специално, ако сте се съгласили с обработването на Вашите лични данни за целите, свързани с УВК, е възможно съответните данни да бъдат прочетени, изменени и актуализирани от нашите служители и персонала на Бутиците, Търговските обекти и/или местните електронни търговци (най-вече персонала по продажби и маркетинг). Персоналът е базиран в Италия или в друга държава и е обучен и обвързан със задължения за поверителност. Възможно е да ги използваме, всъщност, за събиране, използване и разкриване на данните, съгласно нашите указания.

 

Ако трябва да прехвърлим личните данни в друга държава за постигане на целите на настоящата Политика за защита на личните данни, включително когато законодателството относно защита на данните се различава от законодателството, приложимо във Вашата страна, ние предприемаме стъпки, за да може осъществяването на тези съобщения да е в съответствие с европейските стандарти за защита на данните или други местни стандарти в държавата, в която събираме данните, така че данните Ви да останат защитени и поверителни.

 

 1. ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Предприели сме съответни мерки, предназначени да защитят Вашите лични данни от случайна загуба и от неразрешен достъп, използване, промяна и разкриване. Например, когато предоставяте информация за поръчка, ние използваме технология Secure Socket Layer (SSL) – инструмент за криптиране, който осигурява сигурност при предаване на тази информация през интернет. Използваме също така технология за защитна стена (firewall), пароли и други технологични и процедурни предпазни мерки при поддържане на настоящия Уебсайт. Въпреки че сме въвели горните мерки за сигурност за настоящия Уебсайт, трябва да имате предвид, че не е възможна 100% сигурност. Поради това, Вие предоставяте Вашите лични данни на свой собствен риск, като в максималната степен, разрешена съгласно приложимото законодателство, няма да носим отговорност в резултат на разкриване на Ваша лична информация поради грешки, пропуски или неразрешени действия на трети лица по време на или след предаването им на нас. Препоръчваме Ви (i) периодично да актуализирате софтуера си за защита на предаването на данни през мрежи (например антивирусен софтуер) и да проверявате дали Вашият доставчик на електронни съобщителни услуги е въвел подходящи средства за сигурност на предаването на данни по мрежи (например защитни стени и анти-спам филтри); (ii) да запазвате поверителни и да не разкривате на друго лице Вашето потребителско име и парола за достъп до Вашия акаунт; и (iii) периодично да променяте паролата си.

 

В малко вероятния случай, когато преценим, че сигурността на Вашата лична информация, с която разполагаме или която е под наш контрол, е или може да е била компрометирана, ние ще Ви уведомим за това обстоятелство както се изисква съгласно приложимото право, като използваме някой от методите, предписани от него (с предоставянето на Вашия имейл адрес, Вие се съгласявате да получавате всяко такова уведомление в електронна форма на този имейл адрес).

 

 1. ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ - УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИЯ ИЗБОР

 

  1. Вашите права

Имате възможност по всяко време и безплатно да осъществите достъп до данните си, да получите електронните си лични данни в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене формат и да ги предадете на друг администратор на лични данни (преносимост на данните), те да бъдат коригирани, актуализирани, променени или премахнати (при условията на изключения, които е възможно да се прилагат). Можете да актуализирате всяка информация, която сте ни предоставили, като се свържете с нас на посочените по-долу адреси. Искания за изтриване на Вашите данни са предмет на всички приложими законови задължения и задължения за запазване на документи, които сме задължени да спазваме.

Ако смятате, че има проблем с начина, по който обработваме лични данни, имате право да подадете жалба до Вашия национален и/или друг орган за защита на данните в ЕС или в ЕИП.

За да упражните тези права, можете да изпратите своето искане на имейл infoprivacy@maxandco.com или с обикновена поща до посочения по-долу адрес (т. 13). Когато се свързвате с нас, моля, не забравяйте да ни предоставите Вашето име, имейл, адрес за кореспонденция и/или телефонен(и) номер(а), за да е сигурно, че ще обработим Вашето искане правилно.

 

  1. Точност – редовно актуализиране на личните данни

За да можем да Ви обслужваме по-добре, Ви препоръчваме редовно да преглеждате и актуализирате Вашите лични данни. Ако сте регистриран потребител, можете да влизате и редактирате личните си данни чрез настройките на потребителския си акаунт в Уебсайта; като алтернатива можете да се свържете с нас (вижте т. 13), за да Ви съдействаме да актуализирате личните си данни.

 

  1. Управление на Вашия избор във връзка с директния маркетинг и профилиране

Ако желаете да се откажете от обработване за целите, свързани с УВК, маркетинг и/или профилиране, или да управлявате предпочитанията си за реклами, можете просто да изпратите искането си до нас (вижте т. 13) или както е посочено по-долу, или да управлявате своя избор в акаунта си по съответния начин. Същата процедура се прилага, ако желаете да оттеглите Вашето съгласие за профилиране.

 

 1. ПРАВА НА ЛИЧНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ В КАЛИФОРНИЯ

По силата на раздел 1798.83 от Гражданския кодекс на щата Калифорния, жителите на Калифорния имат право да поискат от предприятие, с което местният жител на Калифорния има установени бизнес отношения, определена информация относно видовете лична информация, която предприятието споделя с трети лица с цел директен маркетинг, извършван от тях, както и самоличността на третите лица, с които предприятието е споделило тази информация през непосредствено предходната календарна година. В случай че сте жител на Калифорния и желаете да получите копие от извършеното от нас разкриване на информация по силата на този закон, моля изпратете ни писмено искане. Моля да предвидите 30 дни за получаване на отговор.

 

 1. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Личните данни ще бъдат съхранени за срока на търговските взаимоотношения и толкова дълго, колкото е необходимо за целите, описани в настоящата Политика за защита на личните данни (напр. ако се абонирате за бюлетин – за срока на абонамента Ви; ако имате потребителски акаунт – докато закриете акаунт си). След този период Вашите лични данни ще бъдат запазени, само за да спазим нашите законови и регулаторни задължения (напр. за 10 години – за счетоводни цели, за срока на задължителните изисквания за съхраняване за данъчни цели и т.н.) или за да можем да поддържаме доказателства във връзка с нашите съответни права и задължения.

 

Вашите лични данни, обработвани за целите на УВК (т. 3.3), ще бъдат запазени, докато закриете акаунта си или оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни за тези цели. Свързаните с информацията относно Вашите покупки лични данни, обработвани с цел профилиране и маркетинг, ще бъдат запазени за ограничен период от време в съответствие със сроковете, разрешени съгласно приложимото право; при изтичане на този срок, личните данни ще бъдат изтривани или анонимизирани за постоянно.

 

 1. НАШАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТИКИТЕ И СХОДНИ ПРОЦЕДУРИ

За повече информация относно бисквитките като цяло и как да включвате и изключвате бисквитките, моля, направете справка в секцията "Управление на бисквитки и реклама" на уебсайта maxandco.com/cookie-policy.

 

 1. ВРЪЗКИ, РЕКЛАМОДАТЕЛИ, СПОНСОРИ И РЕКЛАМИ

Настоящият Уебсайт може да съдържа връзки (линкове) към наши уебсайтове, които са с различна собственост или контрол, както и връзки към Уебсайтове на трети лица. Ако изберете да предоставите личните си данни на такъв(такива) уебсайт(ове), към който(които) сме предоставили връзка, тази информация ще бъде предмет на политиката за защита на личните данни и практиките на сигурността на този уебсайт – включително Уебсайтовете, оперирани и управлявани от нашите одобрени дистрибутори, с изключение на данните, събирани там от нашите дистрибутори за целите на УВК, където е публикувана нашата политика за защита на личните данни – като не се урежда от настоящата Политика за защита на личните данни. Трябва да се запознаете с тези други политики за лична неприкосновеност, тъй като ние не носим отговорност и нямаме контрол върху предоставената или събирана, използвана, оповестена или по друг начин обработена от уебсайтове на трети лица информация.

 

 1. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ - КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

За целите на настоящата Политика за защита на личните данни и обработката на данни, описана в нея, моля, обърнете внимание, че "ние" "наш/а/е/и", "нас" "Дружеството" е Max Mara Fashion Group S.r.l. със седалище и адрес на управление Via Pietro Giannone, 10 - 10122 Торино, Италия. Като холдингово дружество и краен собственик на няколко марки чрез своите свързани дружества, включително "Max Mara", Дружеството е администраторът на лични данни (съгласно определението в Регламент (ЕС) 2016/679) за данните, събирани в Бутиците, Търговските обекти и/или на Уебсайтовете в Италия и в други държави за целите на УВК съгласно т. 3.2 и 3.3. Дружеството е назначило Длъжностно лице по защита на данните, към което може да се обръщате с въпроси и може да получава жалби относно обработването на лични данни за целите на УВК. Можете да се свържете с Длъжностното лице по защитата на данните на адрес Via Pietro Giannone 10, 10122 Turin (Italy), email: dpo@mmfg.it.

 

Администраторът на лични данни за данните, събирани в местния Бутик, Търговски обект и/или на местния Уебсайт за целите, свързани с продажбите по т. 3.1, е MAX&Co. Бутик, Търговски обект или онлайн магазин, в/на който правите покупката и/или който е събрал данните. Местният търговец може да е задължен да обработва Вашите лични данни в съответствие с правилата за защита на данните, приложими в страната, в която се намира. Независимо от това, освен в случай на противоречащо задължително правило, приложимо в тази юрисдикция, местният търговец се ангажира да обработва Вашите лични данни съгласно принципите, обявени в настоящата Политика за защита на личните данни.

 

 1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА – УВЕДОМЛЕНИЯ

Ние си запазваме правото по наша преценка да променяме, модифицираме, добавяме или премахваме части от настоящата Политика за защита на личните данни по всяко време чрез публикуване на съответната редактирана Политика за защита на личните данни на тази страница в Уебсайта, като актуализираната дата на "Последна редакция" е посочена по-долу. Ваша е отговорността да преглеждате периодично настоящата Политика за защита на личните данни и да обърнете внимание на всички промени, които сме включили. В някои случаи е възможно да предоставим допълнително уведомление за съществени промени в настоящата Политика за защита на личните данни чрез добавяне на изявление на началната страница на настоящия Уебсайт или – за регистрирани потребители – чрез изпращане на уведомителен имейл или чрез добавяне на изявление на страницата на техния акаунт. С приемането на съответната преработена Политика за защита на личните данни, с "приемане чрез кликване" в този уведомителен имейл или извлечението на страницата на акаунта (предоставено когато се изисква за спазване на приложимите закони), или като извършите покупка на Уебсайта или в някой от магазините, след редактиране на настоящата Политика за защита на личните данни, или по друг начин чрез използване или подаване на информация към Уебсайта след публикуването на преработената Политика за защита на личните данни, Вие приемате тази преработена Политика за защита на личните данни. В следствие на промените няма да бъде извършена обработка на Вашите данни без Вашето изрично съгласие, ако това се изисква съгласно приложимото законодателство.

За всички предишни версии на Политиката за защита на личните данни, моля посетете тази страница: maxandco.com/database-privacy

 

ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ

Настоящата политика е в сила от 25-МАЙ-2018.

 


Thank you for contacting us

Download chat